Smaxy.cz

Smaxy.cz - Nejnižší nabídka bere!

Aktuální čas:

19:47:02

Jméno:
Heslo:
Registrovat se

Obchodní podmínky provozu a užívání aukčního systému Smaxy 

Provozovatel: Annaba Consulting Corp.

Verze 0.9

Platnost od 24.9.2012


1 Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů
  1.1 Definice některých pojmů
  1.2 Obecná ustanovení
  1.3 Nápověda aukčního systému Smaxy
  1.4 Aukční systém Smaxy
  1.5. Ochrana práv a oprávněných zájmů Smaxy
2 Obecné podmínky užívání aukčního systému
 
2.1 Podmínky provozovatele
  2.2 Registrace
3 Specifikace aukcí
  3.1 Určení kroku pro podání nabídek
  3.3 Forma aukce
  3.4 Druhy aukcí s určením kroku pro podávání nabídek
    3.4.1 Haléřová aukce
    3.4.2 Pětihaléřová aukce
    3.4.3 Desetihaléřová aukce
    3.4.4 padesátihaléřová aukce
    3.4.5 Korunová aukce
    3.4.6 Kombinace aukcí s určením kroku pro podávání nabídek
  3.5 Ostatní druhy aukcí
    3.5.1 Aukce pro nováčky
    3.5.2 Omezený počet příhozů
    3.5.3 Bez KUP TEĎ
    3.5.4 Zlatá aukce
    3.5.5 Charitativní aukce
  3.6 Odečítání kreditu za provedenou nabídku    
4 Popis zboží
5 Doba trvání aukce
6 Zrušení aukce
7 Příhoz kupujícího
  7.4 Limity vyhraných aukcí
8 Dodání zboží
  8.12 Osobní odběr v partnerské provozovně
9 Platba za zboží a nákup kreditů
  9.2 Bankovní účet
  9.3 Platba hotově
  9.4 On-line platební brány
  9.5 Kredit
  9.6 Fakturace
10 Práva a povinnosti smluvních stran
  10.1 Práva a povinnosti Uživatele
  10.2 Ochrana osobních údajů
11 Sankce
  11.2 Zrušení účtu
  11.3 Zablokování účtu
  11.4 Pozastavení účtu
  11.5 Společná ustanovení
  11.6 Neuzavření kupní smlouvy
12 Výpověď ze Smlouvy
  12.5 Automatické ukončení smlouvy
13 Kup teď
  13.1 Určení ceny Kup teď
  13.2 Pravidla pro použití funkce Kup teď
  13.3 Dodání předmětu
  13.4 Nemožnost dodání zboží
  13.7 Lhůta výběru dopravy
14 Reklamace
15 Řešení sporů
16 Závěrečná ustanovení
17 Rozšíření uživatelského účtu
18 Přílohy obchodních podmínek
   


1 Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů

1.1 Definice některých pojmů

1.1.1

Smaxy – Internetová Aukce; aukční systém provozovaný na adrese smaxy.cz Provozovatelem

1.1.2

Provozovatel – provozovatelem Smaxy je společnost Annaba Consulting Corp. Provozovatel vystupuje ve vztazích týkajících se obecného provozu Smaxy jako Provozovatel, ve vztazích týkajících se aukcí jako Vyhlašovatel a ve vztazích týkajících se uzavírání kupních smluv a prodeje zboží jako Prodávající.

1.1.3

Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o užívání aukčního systému Smaxy; Ve vztazích týkajících se obecného užívání Smaxy vystupuje jako uživatel, ve vztazích týkajících se aukce jako soutěžitel a ve vztazích týkajících se uzavírání kupní smlouvy a koupě zboží jako kupující.

1.1.4

Smlouva - Smlouva o užívání aukčního systému Smaxy, uzavřená v elektronické podobě mezi Smaxy a Uživatelem při registraci uživatelského konta;

1.1.5

Obchodní podmínky - Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání aukčního systému Smaxy;

1.1.6

Přihození v aukci (popř. Příhoz nebo Nabídka) – Podání nabídky na uzavření kupní smlouvy;

1.1.7

Aukce - způsob prodeje zboží, kdy je výše ceny tvořena na základě příhozů v aukci;

1.1.8

Otevřená aukce – aukce, která je aktivní pro přihození v aukci;

1.1.9

Ukončená aukce – aukce, která byla ukončena pro přihození v aukci;

1.1.10

Aukční systém – soubor software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh aukce a další činnosti spojené s provozem Smaxy;

1.1.11

Konto (také uživatelské konto nebo uživatelský účet) - majitel uživatelského konta je oprávněn přihlásit se ke službám aukčního systému Smaxy pod unikátním uživatelským jménem a využívat jeho služeb;

1.1.12

Zboží – movitá věc (věci), která je předmětem aukce

1.1.13

Doba trvání aukce – doba, po kterou jsou Uživatelé oprávněni přihazovat v aukci; pro měření doby trvání aukce je rozhodující čas aukčního systému;

1.1.14

Přihazující uživatel - Uživatel, který má zájem o koupi zboží a za tímto účelem se účastní aukce;
- soutěžitel zapojující se do Veřejné obchodní soutěže za účelem vyhrát možnost uzavřít kupní smlouvu na dané zboží

1.1.15

Kupující - Uživatel, který v aukci zvítězil – nabídl nejnižší unikátní nabídku;

1.1.16

E-mail (také Registrační e-mail) – E-mail uvedený uživatelem při registraci; je určen pro komunikaci s Uživatelem; Při registraci uživatel dává souhlas se zasíláním důležitých sdělení vztahujících se ke Smaxy či jeho uživatelskému kontu, které nemají povahu komerčních sdělení a volitelně také souhlas se zasíláním informací, které mají povahu komerčních sdělení, který může kdykoli bezplatně odvolat.

1.1.17

Kredit – Virtuální platební jednotka systému Smaxy, která se používá výhradně pro Přihození v aukci;

1.1.18

Správce – Pracovník Smaxy, který se stará o chod systému, fakturaci a komunikaci s uživateli;

1.1.19

InAu – Internetová Aukce; aukční systém provozovaný Provozovatelem na internetové adrese InAu.cz

1.2 Obecná ustanovení  

1.2.1

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem při registraci do aukčního systému Smaxy. Upravují zejména pravidla chování účastníků při používání Smaxy, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran (při uzavírání kupních smluv) a pravidla používání aukčního systému Smaxy.

1.2.2

Tyto obchodní podmínky Smaxy platí v rozsahu, který není výslovně vyloučen nebo odchylně upraven jinou smlouvou uzavřenou mezi uživatelem a Smaxy.

1.3 Nápověda aukčního systému Smaxy

1.3.1

Nápověda aukčního systému Smaxy (dále jen „Nápověda“) je určena Uživatelům k orientaci a obsahuje popis jednotlivých kroků a situací, včetně rad a tipů. Nápověda není přílohou Smlouvy ani není součástí těchto Obchodních podmínek a Uživateli nevznikají žádné nároky z titulu chyb v Nápovědě nebo rad a tipů, které bude Uživatel považovat za chybné.

1.4 Aukční systém Smaxy

1.4.1

Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje internetový aukční systém umožňující Uživatelům nákup zboží.

1.4.2

Provozovatel aukčního systému zajišťuje jeho správu a údržbu. Dále zajišťuje zveřejňování přiměřeného počtu Aukcí.

1.4.3

Provozovatel se účastní Aukcí pouze jako prodejce. Neúčastní se žádným způsobem příhozů v aukcích a tato činnost je zakázána i jejím zaměstnancům.

1.4.4

Smaxy si ponechává právo na rozesílání obchodních sdělení e-mailem uživatelům, kteří k tomu udělili předchozí výslovný souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

1.4.5

Smaxy jako prodávající garantuje prodej nového nepoužitého zboží se standardní zárukou podle občanského zákoníku pro fyzické osoby nejednající v rámci své obchodní činnosti 2 roky na veškeré zboží.
Pro podnikající fyzické osoby jednající v rámci své podnikatelské činnosti a pro právnické osoby garantuje záruku na vady podle obchodního zákoníku 1 rok.
Uvedené záruční doby platí, pokud nebude u samotné aukce uvedeno jinak nebo pokud nebude jiná záruka garantována výrobcem daného zboží.

1.5. Ochrana práv a oprávněných zájmů Smaxy

1.5.1

Aukční systém Smaxy včetně jeho podpůrných součástí (databáze, grafická podoba apod.) je chráněn autorským právem. Vlastníkem všech autorských práv k tomuto aukčnímu systému včetně podpůrných součástí je společnost XXX Jakékoliv nakládání s výše jmenovanými autorsky chráněnými díly Smaxy, zejména jejich užívání, rozšiřování, rozmnožování a jiné činnosti, je možno pouze s výslovným souhlasem Smaxy. Jakékoliv nakládání bez souhlasu Smaxy je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. Smaxy má v takovém případě nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv Smaxy, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody.

1.5.2

Uživatelům je zakázáno v souvislosti s používáním služeb Smaxy používat software, skripty či jiné obdobné mechanismy, které by mohly narušit chod a funkce aukčního systému Smaxy nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery Smaxy. Uživatelé dále nejsou oprávněni měnit či jinak zasahovat do obsahu nebo jinak narušovat činnost a chod aukčního systému.

1.5.3

Obsah umístěný na internetových stránkách a v databázích aukčního systému Smaxy podléhá taktéž autorskoprávní ochraně. Rozmnožování tohoto obsahu včetně rozmnožování za pomocí Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu Smaxy je nepřípustný.

1.5.4

Ochrannou známku Smaxy nejsou třetí osoby oprávněny užívat v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky.

2 Obecné podmínky užívání aukčního systému

2.1 Podmínky provozovatele

 
2.1.1

Aukce jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou zaregistrovány a mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, popřípadě právnické osoby za předpokladu, že jsou registrovány a zapsány v obchodním nebo jiném rejstříku.

2.1.2

Uživatelé, kterým byla Smaxy v souladu s těmito Obchodními podmínkami zrušena registrace, se nemohou účastnit aukcí, přestože splňují podmínky dle čl. 2.1.1. těchto Obchodních podmínek.

2.1.3

Uživatelé ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání aukčního systému nebo na uzavření Smlouvy. Smaxy si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených dále v těchto Obchodních podmínkách.

2.2 Registrace

2.2.1

Podmínkou koupě prostřednictvím aukčního systému je uzavření Smlouvy a bezplatná registrace Uživatele.

2.2.2

Uživatel, který je fyzickou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), zemi, e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno (login) a heslo.

2.2.3

Uživatel, který je právnickou osobou, je povinen při registraci zadat název právnické osoby, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za tuto osobu se Smaxy, dále sídlo, zemi, e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno (login) a heslo.

2.2.4

Uživatel je povinen uvádět pouze údaje pravdivé.

2.2.5

Uživatel není oprávněn sám své údaje odstraňovat. Veškeré údaje o uživateli jsou z databáze Smaxy odstraněny v rámci procesu vypovězení smlouvy podle oddílu 12 těchto Obchodních podmínek.

2.2.6

Uživatel má trvalý přístup ke svým osobním údajům a může je kdykoliv změnit – to neplatí pro uživatelské jméno (login). Uživatel je povinen změnit údaje ve svém profilu ihned po skutečnosti, která způsobí, že uvedené údaje již nejsou pravdivé, tak, aby odpovídaly skutečnosti.

2.2.7

Uživatelské jméno (login) zadané během registrace nelze měnit. Uživatelské jméno nesmí být urážlivé (zejména nesmí obsahovat vulgární výrazy) a nesmí být způsobilé ostatní Uživatele uvést v omyl (zejména užitím výrazů používaných v souvislosti s provozem Smaxy, např. Kredit, Admin, Smaxy apod.).

2.2.8

Pokud vznikne uvedením nepravdivých údajů nebo jejich včasným nezměněním škoda, je za ni odpovědný Uživatel a vznikla-li taková škoda Provozovateli, může ji na Uživateli vymáhat.

2.2.9

Pokud Uživatel uvede nepravdivé údaje nebo je nezmění včas nebo jeho uživatelské jméno porušuje pravidla uvedená výše, je Provozovatel oprávněn zablokovat jeho účet.

2.2.10

Zakazuje se jakékoliv nakládání s uživatelským účtem jiného Uživatele. Takovéto jednání je v rozporu s těmito Obchodními podmínkami a vlastníkovi takového účtu vzniká nárok na náhradu škody vůči osobě, která neoprávněně nakládala s jeho uživatelským účtem. Smaxy a jeho Provozovatel v takovýchto sporech mezi Uživateli nefigurují a distancují se od nich.

2.2.11

Každý uživatel, fyzická nebo právnická osoba, je oprávněn vlastnit pouze jeden uživatelský účet.

2.2.12

Je zakázáno získávat odměny v Partnerském programu společnosti Smaxy vzájemně propojenými účty jedné osoby, popřípadě osob blízkých k Uživateli. Dále se tento zákaz vztahuje na osoby propojené s Uživatelem ve smyslu obchodního zákoníku či jiné osoby s vazbou na Uživatele.

2.2.13

Uživatel není oprávněn užívat uživatelský účet jiného Uživatele nebo zpřístupnit svůj účet třetí osobě.

2.2.14

Pro dokončení registrace je uživatel povinen aktivovat svůj účet a to ověřením pravosti jeho e-mailové schránky. Ověření probíhá zasláním zprávy s pokyny na ověření uživatelského účtu. Tato zpráva je zaslána na registrační e-mail a uživatel je pro aktivaci účtu povinen do 48mi hodin od registrace Uživatele potvrdit pravost e-mailu aktivací odkazu ve zprávě uvedeném. Účastnit se aukcí je možno nejdříve po ověření uživatelského účtu.

3 Specifikace aukcí

3.1 Určení kroku pro podávání nabídek

Krok pro podávání nabídek (Aukční krok) stanovuje u každé aukce  rozpětí cenových hladin, na které lze činit nabídky. Aukční krok je pro každou aukci určen pevnou hodnotou. Správce Smaxy pro každou aukci určí hodnotu Aukčního kroku tak, že zvolí některý z druhů aukcí s určením kroku pro podávání nabídek podle těchto obchodních podmínek. Jednotlivé Aukční kroky, na které je možno činit příhozy, jsou násobky hodnoty Aukčního kroku. Nejnižší možné podání, které je možno v aukci činit je podání rovné Aukčnímu kroku.

3.2

3.2.1

Změna druhu aukce v jejím průběhu není povolena.

3.2.2

Jednotlivé druhy aukcí je možno vzájemně kombinovat, není-li dále v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak. Zejména lze kombinovat druh aukce s určením kroku pro podávání nabídek a ostatní druhy aukce.

3.2.3

O výhře aukce je uživatel informován po jejím ukončení na registrační e-mail. Po ukončení aukce je výherce povinen ve lhůtě maximálně 14 dnů od ukončení aukce zvolit druh dopravy a způsob platby za zboží. Neučiní-li tak v dané lhůtě, bude provozovatelem Smaxy zvolen automaticky nejvhodnějšího způsobu dopravy a platby a zboží následně výherci doručeno. Proti takovému způsobu dopravy a platby není odvolání.

3.3 Forma aukce

Aukce probíhají formou obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž předmětem kupní smlouvy je vystavené zboží a kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu je nejnižší nabídka kupní ceny, která je zároveň provedena jako jedinečná, nebo-li unikátní nabídka.

3.4 Druhy aukcí s určením kroku pro podávání nabídek

3.4.1 Haléřová aukce

Haléřová aukce je aukce, u níž je krok pro podávání nabídek určen na 0,01 Kč.

3.4.2 Pětihaléřová aukce

Pětihaléřová aukce je aukce, u níž je krok pro podávání nabídek určen na 0,05 Kč.

3.4.3 Desetihaléřová aukce

Desetihaléřová aukce je aukce, u níž je krok pro podávání nabídek určen na 0,10 Kč.

3.4.4 Padesátihaléřová aukce

Padesátihaléřová aukce je aukce, u níž je krok pro podávání nabídek určen na 0,50 Kč.

3.4.5 Korunová aukce

Korunová aukce je aukce, u níž je krok pro podávání nabídek určen na 1 Kč.

3.4.6 Kombinace aukcí s určením kroku pro podávání nabídek

Aukce s určením kroku pro podání nabídek, jenž jsou blíže specifikovány v bodech 3.4.1 – 3.4.5 těchto obchodních podmínek, spolu nelze vzájemně kombinovat.

3.5 Ostatní druhy aukcí

3.5.1 Aukce pro nováčky
3.5.1.1

Aukce pro nováčky je aukce, ve které je povoleno přihazovat (tvořit Nabídky) pouze uživatelům, kteří do doby, než se aukce účastní, nevyhráli žádnou z již proběhnutých a ukončených aukcí.

3.5.1.2

V případě, že se uživatel účastní této aukce, podá v ní nabídky, ale před ukončením a vyhodnocením aukce pro nováčky vyhraje jinou aukci, již není nováčkem, a tedy v aukci pro nováčky nemůže získat možnost uzavřít kupní smlouvu. Takovému uživateli jsou v okamžiku výhry jiné aukce stornovány ty nabídky podané v  aukci pro nováčky, které jsou unikátní a za tyto stornované nabídky jsou mu vráceny kredity.

3.5.1.3

Aukci označenou jako Aukce pro nováčky je možno libovolně kombinovat s ostatními aukcemi.

3.5.2 Omezený počet příhozů
3.5.2.1

Aukce omezený počet příhozů je aukce, v níž může každý Přihazující uživatel provést maximálně 100 Příhozů (Nabídek). Po provedení 100 Příhozů již dále nemá uživatel možnost tvořit další Příhozy.

3.5.2.2

Aukci označenou jako Omezený počet příhozů je možno libovolně kombinovat s ostatními aukcemi.

3.5.3 Bez KUP TEĎ
3.5.3.1

Aukce Bez KUP TEĎ je aukce, v níž není povoleno zakoupení předmětu formou KUP TEĎ, která je blíže popsána v bodech 13.1 - 13.6 těchto obchodních podmínek.

3.5.3.2

Aukci označenou jako Bez KUP TEĎ je možno libovolně kombinovat s ostatními aukcemi.

3.5.4 Zlatá aukce
3.5.4.1

Aukci označenou jako Zlatá aukce může každý uživatel vyhrát pouze jednu za uplynulých 30 kalendářních dnů.

3.5.4.2

Aukci označenou jako Omezený počet příhozů je možno libovolně kombinovat s ostatními aukcemi.

3.5.5 Charitativní aukce
3.5.5.1

Charitativní aukce je taková aukce, ve které se při příhozu odečítá uživateli z konta pouze placený kredit. V aukci nelze tedy použít bonusový, prémiový, volný nebo jiný kredit, který nebyl nabytý úplatně.

3.5.5.2

Aukci označenou jako Charitativní aukce je možno kombinovat s ostatními aukcemi.

3.6 Odečítání kreditu za provedenou nabídku

Za každou provedenou nabídku v aukci je uživateli odečten předem určený počet kreditů, který je uveden a označen v aukci jako „Počet kreditů pro jeden příhoz“. Počet odečítaných kreditů za provedení jedné nabídky se může pohybovat v rozmezí od 0,5 kreditu do 10 kreditů. Počet kreditů, který se provedením příhozu odečítá, určuje výhradně Správce Smaxy a to před zveřejněním aukce. Po zveřejnění aukce již nelze počet kreditů, které se odečítají za každou provedenou nabídku, měnit.

4 Popis zboží

4.1

Zboží určené k prodeji v aukci je popsáno dle dostupných podkladů dodávaných výrobcem/dovozcem a to vždy v českém jazyce. Popis v jiném jazyce může být připojen.

4.2

V případě chyby v popisu zboží, která není způsobena zaměstnancem Smaxy, není Provozovatel Smaxy za tuto chybu zodpovědný. V případě zjištění chyby v popisu zboží je Smaxy povinno neprodleně tuto chybu odstranit.

4.3

Fotografie a obrázky v popisu aukce jsou ilustrační fotografie a obrázky dodané výrobcem/dovozcem. Tyto fotografie mají pouze informační charakter.

4.4

Zboží v aukci je vždy nové, bez faktických či právních vad, se zárukou popsanou blíže v 1.4.5, není-li v popisu aukce uvedeno výslovně něco jiného.

4.5

Výsledná cena zboží v aukci nezahrnuje náklady na poštovné a balné. Zároveň nezahrnuje zákonem stanovené poplatky pro jednotlivé druhy zboží, například recyklační poplatek apod. Takové poplatky, stejně tak náklady na poštovné a balné, jsou uvedeny zvlášť.

5 Doba trvání aukce

5.1

Při zveřejnění aukce je Správcem Smaxy určen datum a čas ukončení aukce. Po zahájení aukce je stanovený okamžik jejího ukončení již neměnný.

5.2

Datum a čas ukončení je uveden u každé aukce. Zároveň je u každé aukce zobrazen odpočet času zbývajícího do konce aukce.

6 Zrušení aukce

6.1

V případě, že dojde ke skutečnosti, která zakládá následnou nemožnost plnění (zejména zničení či krádež věci), Provozovatel aukci zruší. Na žádost účastníků je povinen takovou skutečnost prokázat.

6.2

V případě zrušení aukce jsou všechny kredity uživatelů, kteří činili návrh na uzavření kupní smlouvy, vráceny na jejich uživatelské konto v plné výši a to ve lhůtě maximálně 48 hodin od zrušení aukce.

6.3

V případě, že nastane technický problém na straně provozovatele, který zapříčiní neregulérnost aukce, nebo jiný neočekávaný stav, má provozovatel povinnost takovou aukci stornovat a všem uživatelům ve lhůtě nejdéle 48 hodin od stornování aukce navrátit na uživatelský účet všechen kredit použitý v aukci.

7 Příhoz kupujícího

7.1

Pojem „příhoz“ je již přesně specifikován v bodu 1.1.6 těchto obchodních podmínek. Příhoz je možno učinit ve všech druzích aukcí a za každý příhoz je z uživatelského účtu odečten určitý počet kreditů, který je zřetelně vyznačen u každé aukce dle pravidel uvedených v bodu 3.6 těchto obchodních podmínek.

7.2

Veškeré ceny zboží navrhované kupujícím jsou včetně DPH.

7.3

Příhozy v aukci je možno činit buď jednoduchou nabídkou, nebo hromadným podáním nabídek. Jednoduchou nabídku učiní uživatel zadáním konkrétní nabídky a jejím potvrzením. Hromadné podání nabídek uživatel učiní pomocí zadání nejnižší a nejvyšší nabídky a následným potvrzením hromadného podání nabídek. Učiní tak automaticky nabídky na všechny Aukční kroky v dané aukci, které zadané krajní hodnoty ohraničují, včetně těchto krajních hodnot.

7.4 Limity vyhraných aukcí

7.4.1

Každý uživatel má nárok na výhru a následné zakoupení zboží ve 3 aukcích za uplynulých 7 aukčních dnů. Jakmile je tento limit naplněn, není mu umožněno dále se účastnit aukcí a to do doby, než bude součet vyhraných aukcí za uplynulých 7 dní včetně aktuálního aukčního dne nižší než 3 vyhrané aukce.

7.4.2

V případě, že se uživatel v okamžiku, kdy vyhrál v aukci, kterou došlo k naplnění limitu 3 vyhraných aukcí za 7 dní, účastnil svými nabídkami i jiných aukcí, jsou mu ty nabídky, které v okamžiku výhry byly v těchto dalších aukcích unikátní, stornovány. Kredity jsou takovému uživateli vráceny pouze za tyto stornované nabídky.

8 Dodání zboží

8.1

Po ukončení aukce si výherce ve lhůtě maximálně 14 dnů vybere způsob dopravy zboží. V případě, že tak neučiní, bude způsob dopravy vybrán správcem Smaxy a následně bude proveden pokus o doručení zboží. Za uvedených podmínek není možné proti výběru, který správce Smaxy učinil, odvolání.

8.2

Výběr způsobu dopravy zboží provede uživatel po přihlášení do systému v administraci svého Uživatelského konta.

8.3

Zboží bude zasláno uživateli až po jeho předchozí úhradě. To neplatí, pokud uživatel zvolí jako formu úhrady dobírku nebo hotovostní platbu při osobním odběru.

8.4

Ceník pro doručování zboží je přílohou těchto Obchodních podmínek a může se kdykoliv změnit a to bez předchozího upozornění.

8.5

V případě změny cen za jednotlivé druhy dodání zboží je povinen Provozovatel Smaxy na tuto skutečnost Uživatele upozornit e-mailovou zprávou označenou jako Důležité sdělení. Všechny již probíhající aukce pak pokračují s cenou za dodání dle původního ceníku a všechny aukce zveřejněné po datu účinku působení změny se řídí již novým ceníkem.

8.6

V případě, že uživatel nepřevezme zásilku, která mu byla zaslána poštou nebo jinou dopravní službou, a tato zásilka se Provozovateli Smaxy vrátí, bude takové zboží uschováno Provozovatelem Smaxy po dobu 14 dnů po navrácení zpět přepravní firmou.
Smaxy o tomto informuje Uživatele na jeho registrační e-mail. Uživatel si takové zboží je povinen vyzvednout osobně na kontaktní adrese uvedené na stránkách Smaxy.
Provozovatel je oprávněn od osmého dne skladování včetně účtovat poplatek za skladování dle ceníku, který je uveřejněn na adrese http://www.smaxy.cz/dokumenty/cenik-kreditu-a-sluzeb.xhtml.
Pokud uživatel ani v této náhradní lhůtě 14 dnů zboží nepřevezme, nebo se s Provozovatelem nedohodne jinak, je Provozovatel oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit pro prodlení dlužníka – kupujícího s převzetím. Pokud kupující již zaplatil za zboží, je Provozovatel povinen vrátit mu tuto finanční částku umenšenou o náklady, které v souvislosti s prodlením kupujícího Provozovateli vznikly (zejména částka za pokus o doručení a částka účtovaná za skladování od osmého dne skladování do doby odstoupení od smlouvy). Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v souvislosti s prodlením kupujícího Provozovateli vznikla.
V případě, že je zboží zasíláno na dobírku a uživatel nepřevezme zásilku od přepravní společnosti a ani nepřevezme zboží osobně v náhradní lhůtě 14 dnů na kontaktní adrese Provozovatele, je oprávněn Provozovatel Smaxy účtovat takovému uživateli smluvní pokutu ve výši 250 Kč + náklady spojené se zasláním zboží. Proti takové pokutě není odvolání.

8.7

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí plnění. Kupující odstupuje od smlouvy okamžikem, kdy o tom vyrozumí provozovatele. V takovém případě je kupující povinen navrátit předmět kupní smlouvy zpět provozovateli a to ve lhůtě maximálně 14 dnů od oznámení o odstoupení od takové kupní smlouvy. Vyrozuměním provozovatele se rozumí také vrácení předmětu smlouvy v uvedené lhůtě, pokud bude zásilka obsahovat také vyrozumění o odstoupení od smlouvy. V případě vrácení předmětu kupní smlouvy bude vrácena kupní cena kupujícímu ve lhůtě 30 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy.

8.8

V případě, že zboží, které je navraceno Kupujícím Provozovateli dle bodu 8.7 těchto obchodních podmínek, není zabaleno v neporušeném originálním obalu nebo není ve stavu, jež by dovoloval další prodej, je Provozovatel Smaxy oprávněn účtovat skutečné a prokazatelné náklady na uvedení zboží do původního stavu, jež musel vynaložit pro uvedení zboží do stavu, aby bylo schopno dalšího prodeje.

8.9

Zboží je Uživateli zasíláno na adresu zadanou při výběru způsobu doručení zboží. V případě, že neprovede výběr způsobu dopravy v předepsané lhůtě, je pak zboží zasíláno výhradně na adresu uvedenou v sekci Osobní údaje Uživatelského konta, přičemž je rozhodující adresa Uživatele v okamžiku výběru dopravy zboží. Adresa změněná Uživatelem po výběru dopravy zboží je platná vždy pro další výběry dopravy zboží.

8.10

Při zvolení Osobního odběru je termín vyzvednutí zboží 14 dnů. Lhůta začíná běžet dnem výběru způsobu dopravy. Pokud v této lhůtě nedojde k vyzvednutí zboží, Provozovatel je oprávněn bez dalšího odstoupit od kupní smlouvy pro prodlení kupujícího s převzetím věci. Pokud Kupující již zaplatil kupní cenu, je Provozovatel povinen mu tuto kupní cenu vrátit v plné výši. Provozovatel je oprávněn od osmého dne skladování včetně účtovat poplatek za skladování dle ceníku, který je uveřejněn na adrese http://www.smaxy.cz/dokumenty/cenik-kreditu-a-sluzeb.xhtml.

8.11

Uživatel souhlasí s podmínkami přepravy, které jsou uvedeny v příloze těchto obchodní podmínek jako Ceník kreditů a služeb na adrese http://www.smaxy.cz/dokumenty/cenik-kreditu-a-sluzeb.xhtml, respektive se smlouvou o přepravě, která se těmito podmínkami řídí a to automaticky s uzavřením kupní smlouvy s Provozovatelem.

8.12 Osobní odběr v partnerské provozovně

8.12.1

Partnerskou provozovnou je myšlena každá provozovna, která není ve vlastnictví provozovatele a není tedy uvedena v sekci kontakty na internetová adrese http://www.smaxy.cz/kontakt.xhtml.

8.12.2

V partnerské provozovně je možno učinit osobní odběr zboží, pokud uživatel zvolí v rámci uzavření kupní smlouvy osobní odběr zboží na dané provozovně a provede úhradu zboží. Při této volbě v rámci dopravy zboží není možno cenu za zboží uhradit při osobním odběru. Po potvrzení úhrady ceny za zboží je zboží zasláno na zvolenou partnerskou provozovnu. O možnosti osobního odběru zboží ve zvolené partnerské provozovně je uživatel informován zvolenou metodou – na registrační e-mail a nebo SMS zprávou. Před potvrzením, že je zboží připraveno k osobnímu odběru, není možno osobní odběr uskutečnit.

8.12.3

Osobní odběr v partnerských provozovnách je zpoplatněn manipulačním poplatkem, který je uveden v detailu aukce a v ceníku, který je přílohou těchto obchodních podmínek, dostupném na adrese: http://www.smaxy.cz/dokumenty/cenik-kreditu-a-sluzeb.xhtml

8.12.4

Partnerské provozovny slouží pouze jako výdejní místa, není zde tedy možné zboží vracet ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu, nebo v těchto provozovnách uplatňovat reklamace. V případě pokusů o vrácení zboží nebo uplatnění reklamace bude uživatel partnerskou provozovnou odmítnut.

8.12.5

Partnerské provozovny jsou blíže určeny a popsány v příloze těchto obchodních podmínek a to včetně doby určené pro osobní odběry.

8.12.6

Zvolením dané metody osobního odběru vzniká uživateli povinnost vyzvednout si zboží ve vybrané partnerské provozovně do 14 dnů od doby, kdy je zde zboží připraveno k osobnímu odběru. Od osmého dne skladování včetně je oprávněna partnerská provozovna účtovat uživateli skladovací poplatek v souladu s ceníkem pro skladování, dostupným na adrese: http://www.smaxy.cz/dokumenty/cenik-kreditu-a-sluzeb.xhtml
Pokud není ve lhůtě 14 dnů od připravení na partnerské provozovně zboží vyzvednuto, má Smaxy právo odstoupit od kupní smlouvy na takové zboží.

8.12.7

Výběrem a potvrzením osobního odběru na partnerské provozovně dává uživatel automaticky souhlas s předáním svých osobních údajů provozovateli takové provozovny, který je vázán mlčenlivostí.

8.12.8

Osobní odběr může uskutečnit pouze majitel Uživatelského konta. Při osobním odběru je uživatel povinen se prokázat platným legitimačním dokladem. Pokud nejsou údaje na osobním dokladu shodné s údaji fakturačními, není zboží partnerem vydáno. Osobní údaje jsou kontrolovány s fakturačními údaji, které jsou platné v době výběru osobního odběru. Na pozdější změny fakturačních údajů nebude brán zřetel.

9 Platba za zboží a nákup kreditů

9.1

Úhradu zboží nebo nákup kreditů je možno provést těmito způsoby:
• bankovní účet (převod na bankovní účet)
• kreditní kartou
• mPeníze
• ePlatby RaiffeisenBank (pomocí eKonta)

Všechny druhy plateb společně se stručným popisem obsahuje příloha: Akceptované způsoby plateb na InAu.cz, která je on-line k dispozici na adrese: http://www.smaxy.cz/dokumenty/platby-na-smaxy-cz.xhtml. Platnost jednotlivých platebních bran a způsobů plateb je popsána níže v těchto obchodních podmínkách.

9.2 Bankovní účet

9.2.1

Všechny platby je možné zasílat na bankovní účet InAu uvedený v kontaktních informacích a také na všech daňových dokladech vystavených systémem nebo správcem InAu. 

9.2.2

U platby je Uživatel povinen uvádět transakcí přidělený variabilní symbol. V případě zaslání platby s jiným variabilním symbolem je uživatel povinen kontaktovat Zákaznický servis InAu. Při kontaktu musí uvést svůj problém a oznámit variabilní symbol, pod kterým byla finanční částka zaslána, jinak nebude platba identifikována. 

9.2.3

V případě zasílání více plateb na bankovní účet není možné jejich sloučení a zaslání pod jedním variabilním symbolem. Takovéto platby je Uživatel povinen zaslat jednotlivě. 

9.2.4

InAu poskytne kredit, nebo odešle zboží, až po připsání celé finanční částky na bankovní účet. Celá finanční částka musí být připsána pod správným variabilním symbolem. Platba je v systému potvrzena nejpozději ve lhůtě 48 hodin od jejího připsání na bankovní účet.

9.3 Platba hotově

9.3.1

Hotovostní platby jsou přijímány na pokladně InAu v provozovně společnosti pouze do 30.6.2011. Po tomto datu není možné provádět platby hotově.

9.3.2

Na všechny přijaté finanční prostředky je správce InAu povinen vystavit příjmový daňový doklad. 

9.3.3

Zboží je vydáno, nebo kredit přičten na Konto, ihned po hotovostní platbě. 

9.4 On-line platební brány

9.4.1

Body v článcích 9.4 jsou platné pro platby kreditní/platební kartou, platební bránu mPeníze a ePlatby od RaiffeisenBank. 

9.4.2

Kredit je na Konto připsán, popřípadě zboží zasláno, po úspěšném dokončení převodu a zpětném potvrzení platby platební branou popřípadě platebním systémem. 

9.4.3

On-line platební brány, tj. platby kreditní kartou, platební brána mPeníze a ePlatby od Reiffeisen Bank, je možno provádět do 31.7.2011. Po tomto datu nebudou tyto platební brány k dispozici pro provádění plateb.

9.5 Kredit 

9.5.1

Nákup kreditu probíhá výše popsanými způsoby. Jakmile je kredit připsán na účet (nakoupen), nelze ho již prodat zpět Provozovateli ani není možno požadovat jeho „vyplacení“ Provozovatelem jakoukoli formou. 

9.5.2

Kredit je používán pro tvoření příhozů. Příhozy, které již uživatel učinil, nelze rušit nebo jiným způsobem vzít zpět. 

9.5.3

Kredit není po ukončení aukce vrácen zpět na uživatelský účet. Výjimku tvoří stornování aukce, které musí proběhnout v souladu s těmito Obchodními podmínkami. V tomto případě je kredit navrácen všem uživatelům v plné výši. Druhou výjimkou je aukce Druhý neprohrává, která je blíže popsána v oddílu 3.4.4 těchto obchodních podmínek. 

9.5.4

Systém rozlišuje tzv. Placený kredit a Volný kredit. Placený kredit je takový kredit, který uživatel nabyl za úplatu a má hodnotu dle ceíku kreditu. Volný kredit je kredit, který uživatel nabyl bezúplatně, tj. bonusový, prémiový nebo obdobně neúplatně nabytý kredit. Hodnota volného kreditu je 0 Kč (Slovy: Nula Kč).

9.6 Fakturace 

Fakturace probíhá vystavením proforma faktury, ke které je po jejím uhrazení vystavena Faktura - daňový doklad. Fakturace probíhá výhradně elektronicky. Všechny faktury jsou uživateli zaslány na e-mail uvedený jako kontaktní v nastavení uživatelského účtu a zároveň jsou faktury ke stažení v systému po přihlášení uživatele. Faktura - daňový doklad slouží zároveň i jako záruční list. Její kopii je nutno přiložit ke každé reklamaci.

10 Práva a povinnosti smluvních stran

10.1 Práva a povinnosti Uživatele

10.1.1

Uživatel je povinen udržovat své heslo k Uživatelskému kontu v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Smaxy nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesla, ani jeho zneužití, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně Smaxy jejím úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.

10.1.2

Uživatel je povinen číst Důležitá sdělení, která Smaxy zasílá na registrační e-mail. Po odeslání běží u takových sdělení lhůta 7 dnů, po jejímž uplynutí je sdělení automaticky považováno za doručené a přečtené.

10.2 Ochrana osobních údajů

10.2.1

Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovateli Smaxy. Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Smaxy tímto prohlašuje, že oznámilo Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem: 00034869.

10.2.2

Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Smaxy užilo jeho osobní údaje, u právnických osob kontaktní údaje, za účelem zasílání zboží vyhraného v aukcích nebo zasílání sdělení označených jako Důležitá sdělení, která nemají povahu komerčních sdělení, volitelně pak zasílání obchodních sdělení, které mají povahu komerčních sdělení.
Dále pak dává svolení s předáním nezbytně nutných informací partnerovi Smaxy, u kterého bude realizovat svůj osobní odběr ve výdejním místě Smaxy.

11 Sankce

11.1

Sankcemi, které je Provozovatel oprávněn uplatnit jsou Zrušení účtu Uživatele bez náhrady, Zablokování účtu, Pozastavení účtu a Neuzavření kupní smlouvy.

11.2 Zrušení účtu

11.2.1

Provozovatel je oprávněn Zrušit účet Uživatele bez náhrady pro hrubé porušení Smlouvy, a nebo těchto Obchodních podmínek, zejména pro jednání dle 1.5.2, pro uvedení nepravdivých údajů podle 2.2.4, pro jednání, které by bylo v rozporu s 2.2.7, nebo pro jednání dle 2.2.8. Dále může být Uživateli Zrušen účet pro neuhrazení kupní ceny za zboží, na něž vyhrál v aukci kupní smlouvu, bez důvodů zvláštního zřetele hodných.

11.2.2

Uživateli může být Zrušen účet také pro porušování právních předpisů, či pro jednání, jímž poškozuje dobré jméno Provozovatele nebo Smaxy.

11.2.3

Na případy uvedené v bodech 11.2.1 a 11.2.2 může Provozovatel podle svého uvážení a závažnosti porušení užít i kteroukoli méně přísnou sankci.

11.3 Zablokování účtu

Provozovatel je oprávněn Zablokovat účet Uživatele zejména pro jednání dle 2.2.4 a pro všechna jednání, pro která je oprávněn Zrušit účet Uživatele.

11.4 Pozastavení účtu

11.4.1

Provozovatel je oprávněn Pozastavit účet Uživatele pro jakékoli porušení Smlouvy a nebo obchodních podmínek. Pozastavení účtu může mít charakter omezení přístupu Uživatele jen k některým funkcím účtu.

11.4.2

Pokud byl účet Pozastaven pro trvalé porušování nebo pro trvající rozporný stav, a Uživatel nepřestane porušovat nebo trvající rozporný stav neodstraní, může Provozovatel po lhůtě 30 dnů Pozastavení účtu změnit na Zablokování účtu.

11.5 Společná ustanovení

11.5.1

Osoba, na jejíž účet byla uplatněna některá z výše uvedených sankcí, není oprávněna se bez výslovného souhlasu Smaxy opětovně zaregistrovat jako Uživatel.

11.5.2

Vyjde-li najevo, že Provozovatel Zrušil účet či ho Zablokoval v důsledku omylu a má-li Uživatel na dalším trvání Smlouvy zájem, obnoví Provozovatel účet Uživatele zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace.

11.5.3

Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody a na smluvní pokutu a v platnosti zůstávají ustanovení, která se týkají těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a o rozhodčí doložku).

11.5.4

Provozovatel je oprávněn uplatnit sankci udělenou na InAu.cz i na Smaxy.cz a to v případě, je-li pro takové udělení vážný důvod, zejména pak jde-li o případy ovlivňování aukcí, nebo jiné závažné prohřešky uživatele.

11.6 Neuzavření kupní smlouvy

11.6.1

Pokud se uživatel dopustí podvodného jednání, zejména jednání zakázaného podle 2.2.10 – 2.2.13, a díky takovémuto jednání vyhraje možnost uzavřít kupní smlouvu na předmět aukce, vyhrazuje si provozovatel, v rámci sankce za jednání v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právo s uživatelem tuto kupní smlouvu neuzavřít, příp. jednostranně vypovědět s okamžitou platností, pokud nebyl předmět aukce uživateli již zaslán. Proti takovému rozhodnutí není odvolání. Kredity vynaložené uživatelem v dané aukci propadají. Tuto sankci je možné kombinovat s ostatními, výše uvedenými sankcemi.

11.6.2

Provozovatel je oprávněn jednostranně vypovědět již uzavřenou kupní smlouvu na zboží v případě, že si uživatel zvolil osobní odběr zboží v partnerské provozovně a tento odběr neučinil podle podmínek v bodu 8.12 těchto obchodních podmínek. Proti takovému rozhodnutí není odvolání. Kredity vynaložené uživatelem v dané aukci propadají. Tuto sankci je možné kombinovat s ostatními, výše uvedenými sankcemi.

11.7

11.7.1

V případě, že dojde k zablokování více účtů uživatele/uživatelů zejména v souladu s body 2.2.11 a 2.2.13 těchto obchodních podmínek, má správce možnost u jednoho z takových účtů sankci zmírnit, nebo ji zcela prominout.

11.7.2

V případě, že na ostatních účtech uživatele, které zůstanou zablokované, zbyde zůstatkový kredit, může uživatel z tohoto kreditu získat zpět pouze placené kredity, tedy nelze zpět vyplatit kredity bonusové, volné nebo jiné kredity získané bezúplatně. Uživatel může kredit ze zablokovaných účtů získat dvěma níže popsanými způsoby.

11.7.3

Placený kredit ze zablokovaných účtů je možné převést na jiné uživatelské konto. V takovém případě je účtován manipulační poplatek ve výši 20% z převáděného kreditu, který je odečten z převáděného kreditu při jeho převodu.

11.7.4

Placený kredit ze zablokovaných účtů si je uživatel oprávněn nechat vyplatit zpět na bankovní účet. V případě výplaty zpět na bankovní účet je možné vyplatit pouze zbytkový placený kredit ponížený o již utracený volný, bonusový nebo jinak neplacený kredit, zejména je tím myšlen bonus za registraci, bonus za první nákup kreditu, bonus k větším balíčkům kreditů apod. Tento placený kredit ponížený o kredit volný je možno vyplatit na bankovní účet. Za výplatu zpět na bankovní účet je účtován poplatek dle ceníku kreditu a služeb, který je přílohou těchto obchodních podmínek a je k dispozici na adrese: http://www.inau.cz/dokumenty/cenik-kreditu-a-sluzeb.xhtml.
Pokud je výše vypláceného kreditu na bankovní účet nižší, než poplatek za výplatu na bankovní účet, ztrácí uživatel nárok na takové vyplacení kreditu.

12 Výpověď ze Smlouvy

12.1

Uživatel má právo vypovědět Smlouvu za následujících podmínek:
Výpověď musí být písemná, tištěná s vlastnoručním podpisem a musí být zaslána na kontaktní adresu Provozovatele uvedenou na stránkách Smaxy ve formě dopisu poštou. Výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď Provozovateli doručena. Výpovědní doba je 30 dní.

12.2

Pokud probíhá aukce, ve které se Uživatel účastní jako kupující, prodlužuje se výpovědní lhůta automaticky o dobu trvání aukce. Vypoví-li však Uživatel Smlouvu, není oprávněn po dobu výpovědní lhůty účastnit se nových aukcí.

12.3

Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy uplynutím výpovědní lhůty (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a rozhodčí doložku).

12.4

Uživatel má při vlastní žádosti o zrušení Uživatelského účtu (výpovědi smlouvy) nárok na výplatu kreditu, který je zůstatkový na Uživatelském kontě a to na bankovní účet vedený v ČR. Vyplatit je možno pouze Placený kredit, tzn. není možno požadovat vyplacení Volného kreditu. Výplata zůstatku kreditu podléhá poplatku výplaty kreditu, který je blíže uveden v Ceníku kreditu a služeb, který je nedílnou součástí obchodních podmínek na adrese: http://www.inau.cz/dokumenty/cenik-kreditu-a-sluzeb.xhtml.

12.5 Automatické ukončení smlouvy

Pokud uživatel neprovede přihlášení na svůj uživatelský účet po dobu 12 měsíců, bude jeho účet automaticky zrušen a smlouva automaticky vypovězena. Pokud je na Kontě Uživatele v době jeho zrušení zůstatek kreditu, propadá celý zůstatek kreditu provozovateli a není možno požadovat jeho vyplacení nebo převedení na jiný uživatelský účet, ani jakoukoli jinou manipulaci s ním. Uživatel je upozorněn na Registrační e-mail o blížícím se termínu automatického ukončení smlouvy formou upozorňující e-mailové zprávy, a to poprvé ve lhůtě 30 dnů a podruhé ve lhůtě 14 dnů, před automatickým ukončením smlouvy. Provozovatel nese zodpovědnost za nedoručení takové upozorňující e-mailové zprávy pouze, prokáže-li se, že nedoručení nepochybně zavinil. Jinak nemá ne/doručení zprávy žádný vliv na to, zda bude po uplynutí doby bez přihlášení uživatele účet zrušen a smlouva vypovězena, či nikoliv.

12.6 

Jakmile je účet uživatele – v rámci procesu výpovědi podle předcházejících bodů – zrušen, odstraní správce Smaxy z databáze Smaxy veškeré údaje o takovém uživateli. Správce Smaxy je však oprávněn dočasně ponechat v databázi údaje nezbytně potřebné pro uplatnění pohledávky vůči uživateli (zejména podle bodu 12.3), pokud taková pohledávka vznikla před zrušením účtu uživatele.

13 Kup teď

Uživatel má nárok na přímé zakoupení produktu, který je nabízen v aukci, které se účastní, za podmínek dále popsaných v bodech 13.1 – 13.7.2 těchto obchodních podmínek. Tento nárok nevzniká, je-li aukce vystavena a označena jako aukce Bez KUP TEĎ (aukce Bez KUP TEĎ je blíže popsána v bodu 3.5.3 těchto obchodních podmínek).

13.1 Určení ceny Kup teď

13.1.1

Základní kupní cena je stanovována smluvně. Je uváděna a označována jako „Běžná cena“ na stránce u produktu v aukci. Tato cena může být navýšena, pokud je aktuální prodejní cena produktu u dodavatele zboží vyšší, než uvedená „Běžná cena“.

13.1.2

Uživatel je o přesné kupní ceně informován po aktivování tlačítka „KUP TEĎ“ na stránce aukce.

13.1.3

Od základní ceny je uživateli odečtena hodnota kreditu, který již v aukci použil při pokusu o výhru v aukci. Základní cena se snižuje pouze o použitý kredit, který je uživatelem placený. To znamená, že od základní ceny se neodečítá Uživatelem použitý volný, bonusový nebo jiný neplacený kredit.

13.1.4

Hodnota kreditu, který uživatel před použitím možnosti KUP TEĎ v aukci použil, je vynásobena koeficientem 0,95. Hodnota kreditu vynásobena koeficientem je odečtena od základní kupní ceny. Rozdíl základní kupní ceny a hodnoty kreditu po vynásobení koeficientem je pro uživatele výsledná kupní cena produktu.

13.1.5

Minimální kupní cena produktu formou KUP TEĎ je 1 Kč s DPH.

13.2 Pravidla pro použití funkce KUP TEĎ

13.2.1

Uživatel má právo použít možnost KUP TEĎ u každé aukce pouze jedenkrát.

13.2.2

Možnost použití funkce KUP TEĎ je podmíněno minimálně jedním provedeným příhozem (podáním alespoň jedné nabídky) uživatele v dané aukci.

13.2.3

Uživatel má právo využít funkci KUP TEĎ kdykoli před koncem aukce, které se účastní. Od okamžiku ukončení aukce nemá již uživatel nárok na provedení závazné objednávky zboží.

13.2.4

V případě využití funkce KUP TEĎ (po závazném objednání zboží) ztrácí uživatel možnost tvořit nové nabídky v aukci.

13.2.5

V případě, že uživatel závazně objedná zboží formou KUP TEĎ, nemá možnost svoji volbu odvolat.

13.2.6

Správce Smaxy potvrdí objednávku uživatele učiněnou pomocí funkce KUP TEĎ, jakmile se všechny nabídky uživatele v dané aukci stanou neunikátními.

13.2.7

Pokud má uživatel v dané aukci alespoň jednu nabídku unikátní ještě v okamžiku skončení aukce, vyhodnotí správce objednávku, kterou uživatel pomocí funkce KUP TEĎ učinil před jejím skončením, v okamžiku skončení aukce. Pokud uživatel v aukci vyhrál, správce objednávku učiněnou pomocí funkce KUP TEĎ odmítne a dále se postupuje jako při obvyklé výhře v aukci. Pokud uživatel v aukci nevyhrál, správce objednávku učiněnou pomocí funkce KUP TEĎ potvrdí.

13.3 Dodání předmětu

13.3.1

Zakoupené zboží je uživateli dodáno do 30 dnů od uhrazení výsledné kupní ceny.

13.3.2

V případě, že uživatel neuhradí výslednou kupní cenu dle vystavené proforma faktury, má provozovatel právo na odstoupení od kupní smlouvy. Uživatel ztrácí odstoupením od kupní smlouvy ze strany provozovatele nárok na zakoupení zboží a návrat kreditu v aukci použitého. Proforma faktura musí být uhrazena před datem splatnosti. V případě úhrady převodem musí uživatel brát v úvahu dobu trvání převodu mezi bankovními ústavy.

13.3.3

Uživatel má nárok na odstoupení od kupní smlouvy bez sankce za následujících podmínek: V případě závazného objednání má uživatel právo odstoupit od kupní smlouvy oznámením provozovateli Smaxy. V případě odstoupení uživatele od kupní smlouvy nevzniká uživateli žádný nárok na kredit, který v aukci před závaznou objednávkou zboží použil.

13.4 Nemožnost dodání zboží

13.4.1

V případě, že nastane skutečnost, kdy není provozovatel Smaxy schopen zboží závazně objednané uživatelem dodat, zejména pak přestane-li produkt dodavatel Smaxy dodávat nebo není takový produkt dlouhodobě dostupný, má provozovatel Smaxy právo na zrušení objednávky.

13.4.2

V případě zrušení objednávky provozovatelem Smaxy z důvodu popsaného v bodu 13.4.1 má uživatel nárok na vrácení celkového počtu kreditu, který byl v aukci použit. V případě, že uživatel již uhradil výslednou kupní cenu za produkt, je uživateli nabídnuto několik možností návratu této částky, blíže specifikováno v bodu 13.4.3.

13.4.3

Pokud dojde ke zrušení objednávky podle bodu 13.4.1 - 13.4.2 těchto obchodních podmínek, je uživatel vyzván k vyjádření, zda požaduje vrátit uhrazenou finanční částku na bankovní účet – v takovém případě je zároveň vyzván k uvedení čísla účtu a kódu banky k zaslání finanční částky. Druhou možností je převedení hodnoty uhrazené finanční částky na kredit uživatele s bonusem 5%.

13.5

V případě, že není produkt k dispozici skladem Smaxy ani u dodavatele, zejména je-li produkt dlouhodobě nedostupný nebo již není dodavatelem dodáván, nemá uživatel možnost provést zakoupení produktu formou KUP TEĎ. V takovém případě nemá uživatel žádný nárok na užití této možnosti nákupu.

13.6

Počet aukcí, v nichž může uživatel využít možnost objednání zboží pomocí funkce KUP TEĎ, není omezen a nezapočítává se do limitu 3 vyhraných aukcí. Pro limit vyhraných aukcí viz bod 7.4 těchto obchodních podmínek.

 

13.7 Lhůta výběru dopravy

13.7.1

Po závazném potvrzení objednávky formou KUP TEĎ je kupující povinnen do sedmi dnů od potvrzení objednávky vybrat formu úhrady a dopravy zboží.

13.7.2

Pokud kupující nevybere formu dopravy a platby ve stanovené lhůtě dle bodu 13.12.1, je provozovatel InAu oprávněn bez předchozího upozornění odstoupit od kupní smlouvy.

 

14 Reklamace

Reklamace zboží se řídí reklamační řádem Smaxy.cz, který je volně dostupný na adrese: http://www.smaxy.cz/dokumenty/reklamacni-rad.xhtml.

15 Řešení sporů

Veškeré majetkové spory mezi Smaxy a Uživatelem vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související budou s vyloučením pravomoci obecných soudů řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., před jediným rozhodcem určeným Arbitrážním soudem České republiky o.s., IČ 269 88 879. Rozhodce bude určen a rozhodčí řízení bude vedeno dle Rozhodčího řádu Arbitrážního soudu České republiky, o.s., který je dostupný na internetových stránkách http://www.rozhodcidolozka.cz/.

16 Závěrečná ustanovení

16.1

Smaxy nenese odpovědnost za pomalý nebo chybný přenos, který nastal mezi uživatelem a serverem Smaxy.cz. Dále nezodpovídáme za technické a softwarové problémy ze strany poskytovatelů internetu, mobilních operátorů nebo na zařízení uživatele.

16.2

Smaxy je oprávněno změnit Obchodní podmínky a další přílohy Smlouvy; jejich nová verze se v takovém případě nepoužije na aukce, které byly započaty za účinnosti starší verze Obchodních podmínek. Smaxy je povinno oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když použije aukční systém; neakceptuje-li Uživatel změny Obchodních podmínek, nemá právo užívat aukční systém s výjimkou aukcí započatých za účinnosti jejich starších verzí.

16.3

Aukce probíhající na portále www.Smaxy.cz se řídí těmito obchodními podmínkami a v částech, které neupravují, platnými českými právními předpisy. Neřídí se však zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Obchodní podmínky se řídí českým právem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

16.4

V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.

16.5

Každým přihlášením Uživatel automaticky souhlasí s aktuálním změním obchodních podmínek.

 

17. Rozšíření uživatelského účtu

17.1

Rozšířit si svůj uživatelský účet má právo každý uživatel Smaxy, který splní podmínky specifikované v oddílu 17 těchto obchodních podmínek.

17.2

Rozšíření účtu je možné na internetovou aukci InAu, která je provozována Provozovatelem na adrese www.inau.cz.

17.3

Uživatel je povinen vlastnit společně pro Smaxy a InAu pouze jeden uživatelský účet.

17.4

Rozšíření je možno provést, pokud uživatel souhlasí s Obchodními podmínkami InAu, které jsou dostupné na adrese: LINK

17.5

Souhlasem s rozšířením účtu, potažmo souhlasem s Obchodními podmínkami InAu, vznikne uživateli přístup na InAu v rámci jednoho původního uživatelského účtu. Uživatel tak pro oba aukční portály bude mít jednotné přihlašovací údaje, jeden registrační e-mail a společné konto kreditů.

17.6

Služba rozšíření účtu je poskytována zdarma.

17.7

Okamžikem rozšíření uživatelského účtu souhlasí uživatel s obchodními podmínkami InAu. V případě jejich porušení v částech, které zakládají jiné povinnosti, než které vyžadují Obchodní podmínky Smaxy, nebo které zakládají jiný druh sankce za jejich porušení, než jaký je možno uložit podle Obchodních podmínek Smaxy, je postižitelný uživatelský účet pouze ve své části fungující na aukčním systému InAu. Při porušení částí Obchodních podmínek, které zakládají stejné povinnosti a vynucují stejné sankce na obou akčních systémech, lze při jejich porušení na jednom z aukčních systémech postihnout uživatelský účet jako celek.

17.8

Bonusy spojené s unikátní registrací, prvním nákupem kreditu a další „obdobné bonusy“ lze obdržet na obou akčních systémech dohromady pouze jednou – uživatel má na obou aukčních systémech pouze jeden účet.

17.9

Od okamžiku zavedení funkce Rozšíření účtu je zakázáno zřídit na jednotlivých aukčních systémech (Smaxy.cz a InAu.cz) jedním uživatelem více než jeden uživatelský účet.

17.10

Rozšířením účtu má uživatel možnost používat kredit ze systému Smaxy i v systému InAu a naopak, tzn. že kredit na uživatelském kontě je volně použitelný v obou aukčních systémech.

 

18 Místo podnikání provozovatele

Společnost: Annaba Consulting Corp.
IBC NO: 088394
Sídlo: Global Gateway 3039, Rue de la Perle, Providence, Mahé, Seychelles
Základní kapitál společnosti: 100.000 USD

 

19 Přílohy obchodních podmínek

Obchodní podmínky internetového portálu Smaxy.cz obsahují tyto přílohy:
- Ceník kreditů a služeb - http://www.smaxy.cz/dokumenty/cenik-kreditu-a-sluzeb.xhtml
- Akceptované způsoby plateb na Smaxy.cz - http://www.smaxy.cz/dokumenty/platby-na-smaxy-cz.xhtml
- Reklamační řád Smaxy.cz - http://www.smaxy.cz/dokumenty/reklamacni-rad.xhtml
  

Aukce partnerských portálů

Ikona aukce